Pryderon rheilffyrdd trawsffiniol

Mae cwestiynau wedi codi'r wythnos hon yn dilyn pryderon y gallai Gogledd Cymru golli allan o ganlyniad i ad-drefnu posibl i’r llwybrau rheilffyrdd i ac o Loegr, a weithredir o dan fasnachfraint Cymru a'r Gororau.

 

Disgwylir i’r fasnachfraint gael ei hadnewyddu yn 2018 ac mae pob plaid yng Nghymru yn cytuno y dylid trosglwyddo cyfrifoldeb dros ei gweithredu gan Lywodraeth y DU i Lywodraeth Cymru. Byddai hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i geisio gwella’r trefniadau presennol, nad ydynt yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth ar gyfer troi twf yn nifer y teithwyr yn fwy o drenau a mwy o gerbydau.

 

Mewn cyfarfodydd dros y misoedd diwethaf, mae Aled wedi bod yn cefnogi ymdrechion awdurdodau lleol a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i sicrhau bod cysylltiadau rhwng Gogledd Cymru a Lloegr yn cael eu gwella a, lle y gellir gwneud hynny, bod llwybrau newydd angenrheidiol yn cael eu cyflwyno yn dilyn buddsoddi mewn prosiectau fel un llinell Halton Curve.

 

Tybiwyd y byddai llwybrau o fewn y fasnachfraint newydd yr un fath â’r rhai sydd wedi eu cynnwys eisoes, ond mae'n ymddangos bod Gweinidogion Swyddfa Cymru y Torïaid bellach yn pryderu mwy am fuddiannau teithwyr Lloegr ar hyd y llwybr. Yn gynharach y mis hwn cyflwynwyd cwestiwn ysgrifenedig ar werthu’r fasnachfraint rheilffyrdd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru gan yr AS dros Amwythig ac Atcham. Yn ei ymateb ysgrifenedig ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol, ysgrifennodd Alun Cairns: "Mae gennym gytundeb mewn egwyddor gyda Llywodraeth Cymru y trosglwyddir swyddogaethau masnachfraint gweithredol i Weinidogion Cymru i'w galluogi i arwain ar gaffael, rheoli a gorfodi masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau. Er mwyn sicrhau atebolrwydd priodol i deithwyr yn Lloegr, disgwylir y bydd y gwasanaethau sy’n bennaf yn gwasanaethu marchnadoedd Lloegr yn cael eu hailfapio i fasnachfreintiau eraill yr Adran Drafnidiaeth, a byddwn yn ymgynghori ar gynigion penodol maes o law.

Mae fy swyddogion, ynghyd â rhai gan yr Adran Drafnidiaeth, yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddod i gytundeb terfynol ar y materion hyn er mwyn sicrhau y diogelir buddiannau teithwyr rheilffyrdd ar ddwy ochr y ffin yn llawn".

Ymddengys fod yr ateb hwn yn dangos bod llwybrau yn mynd i gael eu dileu o'r fasnachfraint cyn iddi gael ei hadnewyddu yn 2018 a gallai’r penderfyniad hwn beryglu o ddifrif apêl y fasnachfraint newydd ar gyfer cynigwyr yn y dyfodol.

Byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y llwybrau rhwng Gogledd Cymru a Lerpwl, Manceinion a Birmingham yn cael eu cynnwys o fewn y fasnachfraint newydd fel y cedwir cysylltiadau uniongyrchol a gwerthfawr y llwybrau sy’n ein cysylltu â Lloegr.

Flooding_Siambr_13.1.jpg


Showing 2 reactions

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled