Nid da lle gellir gwell, o safbwynt y system o gategoreiddio ysgolion – Aled Roberts AC

Wrth wneud sylwadau ar ganlyniadau diweddaraf y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymru a llefarydd y blaid ar Addysg :

“Er bod canlyniadau heddiw’n dangos bod canran iach (79.5%) o ysgolion cynradd yn y ddau gategori uwch, mae sefyllfa’r ysgolion uwchradd yn llai cadarnhaol gyda dim ond ychydig dros hanner (57%) yn cael eu rhoi yn y categori gwyrdd a melyn ar y brig.

"Mae'r system newydd yn sicr yn welliant ar fandio ond nid yw o hyd yn ystyried amrywiadau o fewn ysgol benodol; gall gradd werdd gyffredinol guddio llu o ddiffygion mewn adrannau unigol yn yr un modd ag y gall gradd goch guddio enghreifftiau o ragoriaeth mewn ysgol.

"Mae'n amlwg bod ysgolion cynradd yn ymateb yn dda i’r cymorth a dderbyniant ond mae gan y Llywodraeth Lafur a'r consortia rhanbarthol lawer iawn o waith i'w wneud o hyd gydag ysgolion uwchradd.

"Mae’r sail ar gyfer cyfrifo categori ysgol uwchradd yn y pen draw wedi'i newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac felly ni allwn wneud cymariaethau uniongyrchol â ffigurau’r llynedd, ond erys y ffaith bod llawer o ysgolion uwchradd yng Nghymru angen cymorth ychwanegol os ydynt i gael eu gweld yn gwella. 

"Rwy'n dal i fod o'r farn na all unrhyw system sy'n defnyddio perfformiad cyfartalog mewn ysgolion fyth fod mor drylwyr a buddiol â system sy’n monitro perfformiad disgyblion unigol’.


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled