Mae adroddiad y Pwyllgor yn tynnu sylw at ddiffyg strategaeth Llywodraeth Lafur Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg

Wrth wneud sylwadau ar adroddiad yr Ymchwiliad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad i’r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Gogledd Cymru a llefarydd y blaid ar Blant, Pobl Ifanc ac Addysg:

"Mae'r adroddiad hwn yn amlygu unwaith eto, o safbwynt Llywodraeth Lafur Cymru, nad yw bodolaeth strategaeth yn unrhyw sicrwydd y bydd yn cael ei rhoi ar waith.

 

"Rhoddwyd y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ar sail statudol fel rhan o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth (Cymru) 2013 gyda'r bwriad y dylai pob awdurdod lleol asesu lefel y galw am addysg cyfrwng Cymraeg.

 

"Clywodd y Pwyllgor nifer o bryderon sy'n dangos bod awdurdodau lleol yn methu â bodloni eu rhwymedigaethau o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg; mae hefyd yn amlwg nad yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn barod i ymyrryd i wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y cyfle i gael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

"Mae polisi’r Llywodraeth hefyd wedi methu â sicrhau bod y cynlluniau a fabwysiadwyd gan bob awdurdod lleol yn cyfrannu tuag at fodloni’r targed cenedlaethol.

 

"Mae argymhellion ein Pwyllgor yn cynnwys cyflwyno targedau cadarn ar gyfer pob awdurdod lleol i sicrhau bod y galw yn cael ei asesu a'i ddiwallu, ynghyd â phroses fonitro glir sy'n dangos sut y mae pob awdurdod yn gweithio tuag at gyrraedd ei dargedau.

 

"Clywsom hefyd gan dystion sy'n codi pryderon ynglŷn â darpariaeth cludiant i ysgolion. Mae llawer o fyfyrwyr, yn enwedig y rhai sy'n manteisio ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ôl-16, yn gorfod teithio cryn bellter, ond mae perygl y bydd penderfyniadau a wneir gan awdurdodau lleol yn arwain at eu gwasanaethau trafnidiaeth yn cael ei ddiddymu.

 

"Hefyd, mae angen inni wneud yn siŵr bod digon o ddarpariaethau yn y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol i sicrhau bod anghenion plant yn y sector cyfrwng Cymraeg yn cael eu cydnabod.

 

"Er gwaethaf y ddeddfwriaeth, mae ymrwymiad Llywodraeth Lafur Cymru i’n hiaith Gymraeg yn parhau i fod yn arwynebol a rhaid inni wneud popeth a allwn i wrthdroi'r tuedd hwnnw sy'n gryn bryder".

 

DIWEDD/END


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled