Dyddiau ansicr o hyd i wasanaethau mamolaeth - rhybudd Aled Roberts

Diffyg sicrwydd gan y Prif Weinidog ynglŷn â gwasanaethau mamolaeth y Gogledd

 Mae Aled Roberts AC yn rhagweld rhagor o ansicrwydd i wasanaethau mamolaeth ar ôl i’r Prif Weinidog wrthod cadarnhau y bydd gwasanaethau dan law meddygon ymgynghorol ar gael yn barhaol ym mhob un o’r tri phrif ysbyty yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

 Wrth ymateb i gwestiynau’r Prif Weinidog ddoe, meddai Aled Roberts, Aelod Cynulliad y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Gogledd:

  “Fy rhybudd i yw hyn – nid yw’r frwydr i gadw gwasanaethau mamolaeth dan law meddygon yn nhri ysbyty’r Gogledd wedi ei hennill eto.

  “Ni lwyddodd y Prif Weinidog i leddfu’r pryderon heddiw, a rŵan mae angen i Lywodraeth Lafur Cymru gyfadde’r gwir am ddyfodol unedau mamolaeth yn y Gogledd yn hytrach na chyhoeddi’r penderfyniad dros dro hwn er mwyn sicrhau llwyddiant yn etholiadau’r Cynulliad.

  “Er bod penderfyniad y Bwrdd heddiw y byddai gwasanaethau mamolaeth dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn parhau yn nhri ysbyty’r Gogledd i’w groesawu, mae’n cuddio’r ffaith y bydd angen gwneud penderfyniad pellach unwaith y daw adroddiad Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr  i law yn gynnar y flwyddyn nesaf.

 

   “Mae papurau y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod Bwrdd Betsi Cadwaladr heddiw yn dangos yn glir y bydd yr adroddiad newydd hwn yn sbarduno proses ymgynghori ffurfiol arall a allai gychwyn trafodaeth arall ar israddio un o’r unedau hyn, sef Bangor neu Wrecsam fwy na thebyg.

   “Ar ben hyn, mae’r Datganiad Ysgrifenedig heddiw gan y Dirprwy Weinidog yn dweud bod cyhoeddiad yr wythnos diwethaf yn golygu ‘rhoi sicrwydd i bobl am yr opsiynau dros dro ar gyfer gwasanaethau menywod a mamolaeth yn y Gogledd’.

  “Os yw Betsi wedi penderfynu, yn sgil proses recriwtio, ei bod yn gallu cyflwyno gwasanaethau diogel a chynaliadwy ar y tri safle, yna mae angen i’r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Lafur Cymru esbonio pam na ellir darparu hynny yn y tymor hir”.

 


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled