Dim allyriadau nwyon tŷ gwydr erbyn 2050

Mae Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru, Aled Robertsyn cefnogi cynlluniau i gael Cymru yn arwain y ffordd o ran lleihau nwyon tŷ gwydr, ac yn galw am darged cyfreithiol i leihau allyriadau 100% erbyn 2050.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cyflwyno gwelliant i Fil yr Amgylchedd (Cymru) i ymgorffori’r targed yn y gyfraith ac wedi arwain dadl yn y Cynulliad gan alw ar Lywodraeth Cymru i "arwain gydag uchelgais" cyn cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ym Mharis ar Newid yn yr Hinsawdd, drwy gefnogi targed o ostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr 100% erbyn 2050.

Mae’r alwad yn adeiladu ar bolisïau blaenorol a gyhoeddwyd gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru sydd am weld Cymru yn cynhyrchu digon o ynni i ddiwallu ei hanghenion ei hun erbyn 2050, ac yn ailwampio’r system gynllunio o blaid prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach.

Meddai Aled Roberts:

 

“Mae newid yn yr hinsawdd yn un o’r bygythiadau mwyaf sy’n ein hwynebu ni, ac mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gwybod bod angen i Gymru chwarae ei rhan i fynd i’r afael â hyn. Byddai gosod y targed hwn yn uchelgeisiol dros ben, ond dyma’r math o uchelgais sy’n rhaid i ni ei ddangos er mwyn ennill y frwydr hon.

“Ond ni ddylem ystyried mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd fel dyletswydd yn unig, ond yn hytrach fel cyfle i adeiladu economi gryfach, fwy gwyrdd yma yng Nghymru. Gyda’r uchelgais iawn, gallem fod yn arwain y ffordd ym maes technolegau adnewyddadwy ac yn creu economi gylchol.

“Mae’n amlwg na allwn ymddiried yn Llafur i roi Cymru fwy gwyrdd i ni, o ystyried na allan nhw hyd yn oed fodloni eu targedau allyriadau eu hunain fel y mae hi, ac mae’r Torïaid wedi datgan rhyfel ar y sector adnewyddadwy mewn Llywodraeth.

“Dim ond Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sydd â’r uchelgais a’r syniadau ffres sydd eu hangen ar Gymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a thyfu economi gryfach a mwy gwyrdd.”

DIWEDD


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled