Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn galw am Gynllun Dychwelyd Blaendal yng Nghymru

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn galw ar y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant, i gefnogi cyflwyniad Cynllun Dychwelyd Blaendal yng Nghymru. Byddai system o’r fath yn gweld  cwsmeriaid yn talu blaendal arian parod bach wrth brynu potel ddiod, ac yn cael yr arian yn ôl wrth ddychwelyd yr eitem i'r man casglu.

 

Yn ogystal â chodi'r mater mewn dadl yfory (dydd Mercher), mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru hefyd wedi cyflwyno gwelliant i Fil yr Amgylchedd sy'n rhoi darpariaeth ar gyfer Cynllun Dychwelyd Blaendal yng Nghymru ar wyneb y Bil.

 

Dywedodd Aled Roberts, Aelod Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Ogledd Cymru:

 

"Mae yna nifer o resymau pam rydym o blaid gweithredu Cynllun Dychwelyd Blaendal, ac fel cyd-aelod o genhedlaeth Corona, rwyf wedi bod yn galw ar y Gweinidog Cyfoeth Naturiol i ystyried y posibilrwydd o ailgyflwyno cynllun o'r fath yma yng Nghymru.

 

"Mae arolygon sbwriel yn dangos bod bron i 20% o'r sbwriel ar draethau Cymru yn cynnwys cynwysyddion diodydd (poteli plastig, caniau diodydd metel, poteli gwydr ac ati) a byddai hyn yn ffordd effeithiol o fynd i'r afael â hynny'n uniongyrchol. Mae hefyd yn gweddu'n dda i strategaeth Economi Gylchol y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio gweddnewid Ewrop i fod yn economi fwy effeithlon o ran adnoddau. Fel cenedl, rhaid i ni ddod yn fwy effeithlon o ran ein defnydd o adnoddau a chredaf y gallai defnyddio’r Cynllun hwn fynd ymhell i newid ymddygiad a newid y ffordd y mae pobl yn teimlo am gynwysyddion a deunydd pacio defnydd un-tro.

 

"Gyda'r ewyllys wleidyddol iawn, credaf y gallwn wneud hyn yn realiti, a hoffwn weld Llywodraeth Cymru yn comisiynu astudiaeth ddichonoldeb i edrych ar sut y gallai cynllun o'r fath weithio’n ymarferol, a hefyd ystyried cynnal cynllun peilot ar gyfer Cymru, fel yr un a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Alban."

DIWEDD

 


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled