Cynllun gofal plant Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer myfyrwyr gam yn nes

Mae cynllun gofal plant Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer myfyrwyr gam yn nes at gael ei wireddu heddiw ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei bod wedi pennu sefydliad a ffefrir i redeg y cynllun.

Yn y trafodaethau ynghylch y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru yn 2014, llwyddodd y Democratiaid Rhyddfrydol i sicrhau £400,000 ar gyfer cynllun peilot i gefnogi myfyrwyr sy'n rhieni ac sy'n cael trafferth gyda chost gofal plant.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau “Daeth datganiadau o ddiddordeb i law gan nifer o sefydliadau, ac ar ôl mynd drwy broses asesu, rydym wedi pennu cais a ffefrir.  Byddwn yn cynnal y trafodaethau arferol ar y telerau penodi a  threfniadau contractio dros gyfnod y Nadolig. Os bydd y broses hon yn cael ei chwblhau’n llwyddiannus, fe benodir y sawl sydd wedi cyflwyno’r cais a ffefrir yn ffurfiol yn y Flwyddyn Newydd. Pan fydd hynny’n digwydd, byddaf yn rhoi gwybod i Aelodau’r Cynulliad.”

 

Meddai Aled Roberts AC Gogledd Cymru a Gweinidog Cysgodol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ar gyfer Addysg :

 

"Defnyddiodd y Democratiaid Rhyddfrydol ein dylanwad i gefnogi myfyrwyr sydd hefyd yn rhieni.

 

"Mae ymchwil wedi dangos bod myfyrwyr sy'n rhieni ymhlith y rhai sydd yn y sefyllfa ariannol waethaf. Yn aml, nid oes ganddyn nhw ddigon o arian i dalu eu costau byw sylfaenol ac maen nhw’n llai tebygol o dderbyn cymorth gan eu teuluoedd, o gymharu â myfyrwyr eraill.

 

"Yn Lloegr, mae’r cynllun gofal plant wedi'i dargedu, 'Care to Learn', ar gael i unrhyw riant-fyfyriwr o dan 20 oed ar ddechrau ei gwrs. Yn ôl ymchwil Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn Lloegr, dywedodd 77% o dderbynwyr na allent fynychu dysgu heb Care to Learn.

 

"Wrth daro bargen ar y gyllideb gyda Llywodraeth Cymru, fe wnaethon ni sicrhau cyllid ar gyfer astudiaeth beilot i gefnogi myfyrwyr Cymru sy'n rhieni. Rydym yn croesawu'r cynnydd ar hyn.  Cadarnhaodd gwaith gan y Llywodraeth y bydd astudiaeth ddichonoldeb yn cael ei lansio cyn bo hir i lywio’r cynllun peilot arfaethedig yn 2016-17. Bydd y cynllun hwn yn helpu i sicrhau nad yw rhieni ifanc yn cael eu rhwystro rhag astudio oherwydd cost gofal plant."

 

DIWEDD

 

NODIADAU:

 

Sicrhaodd y Democratiaid Rhyddfrydol y cyllid ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb gwerth £50,000 a chynllun peilot gwerth £0.4 m i gefnogi myfyrwyr sy'n rhieni gyda chostau gofal plant.

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn penderfynu pa gymorth pellach sydd ei angen ar rieni ifanc i'w helpu i ddychwelyd i addysg bellach, lle mae gofal plant yn rhwystr. Defnyddir yr astudiaeth ddichonoldeb i lywio cynllun peilot arfaethedig yn 2016-17.


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled