Aled yn galw am adolygiad yn dilyn problemau draenio ar ffyrdd y Gogledd

Mewn ymateb i'r llifogydd diweddar ar yr A55, yr A5 a’r A483, bachodd Aled y cyfle’n ddiweddar i ofyn i'r Prif Weinidog beth mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ei wneud i asesu capasiti presennol y ffyrdd hynny i ymdopi â glaw trwm a chyson.

Mae wedi dod yn boenus o amlwg bod patrymau’r tywydd yn newid a bod amodau tebyg i’r rhai a welsom yn ddiweddar yn debygol o ddigwydd eto. Fel y gwelwyd, mae’r glaw’n cyfrannu at ddwy broblem fawr ar y ffyrdd: dŵr ffo o gaeau cyfagos a phwysau ar systemau draenio’r ffyrdd, ac mae'n amlwg na allant ymdopi â’r holl dŵr. Cyflwynwyd cyfyngiadau cyflymder dros dro o 40 mya ar yr A483 i gyfeiriad y de oherwydd y perygl o ddŵr wyneb, a chaewyd slipffordd ar yr A55 oherwydd llifogydd hefyd. Hyd yn oed wrth i Aled godi'r mater yn y Cynulliad cafodd wybod am fater pellach ar yr A483 i gyfeiriad y gogledd rhwng Gresffordd a'r Orsedd!

O ganlyniad i ymateb y Prif Weinidog mai mater i’r Asiantaeth Cefnffyrdd (sy’n gangen o Lywodraeth Cymru) ac awdurdodau lleol yw’r ffyrdd, bydd Aled yn codi’r mater gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i holi pa asesiadau sydd wedi'u gwneud o’r systemau draenio ar ein priffyrdd. Bydd yn cysylltu â’r Asiantaeth Cefnffyrdd hefyd i drafod y mater ymhellach a helpu i roi diwedd ar yr amodau gyrru peryglus rydym wedi’u dioddef yn ystod yr wythnosau diwethaf. Cyhoeddir diweddariadau ar y wefan hon wrth iddynt ddod i law.

Gallwch ddarllen trawsgrifiad o gwestiwn Aled ac ymateb y Prif Weinidog yma (cwestiwn 7):

http://www.assembly.wales/en/bus-home/Pages/rop.aspx?meetingid=3521&Assembly=4&c=record%20of%20Proceedings


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled