Aled Roberts i ymladd De Clwyd

Aled Roberts fydd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig yn Etholiadau’r Cynulliad

 

 

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Wrecsam a De Clwyd wedi cyhoeddi y bydd Aled Roberts yn sefyll yn Etholiadau'r Cynulliad ar gyfer sedd De Clwyd.
 
"Rwy'n hynod falch bod Democratiaid Rhyddfrydol lleol wedi fy nghefnogi  i sefyll yn Ne Clwyd ar gyfer Etholiadau’r Cynulliad," meddai Aled Roberts. "Yn fy ymgyrch yr wyf am dynnu sylw at dri mater o bwys.
 
“Y cyntaf yw'r codiad cyflog arfaethedig o 10% ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.  Fi oedd yr unig AC yng Ngogledd Cymru i wrthwynebu hyn. Credaf fod hyn nid yn unig yn anghywir, ond hefyd yn anfoesol ar adeg pan fo cymaint o doriadau yn cael eu gwneud i wasanaethau hanfodol yn ein cymunedau. Os caf fy ethol byddaf yn rhoi’r codiad cyflog a gaf ar ôl talu treth i elusennau lleol.  Ni  allwn wynebu fy etholwyr os na fuaswn yn gwneud hyn.
 
"Yr ail fater yr wyf am i ymgyrchu drosto ydi cyflwr ein gwasanaeth iechyd. Yn rhy aml, mae'r GIG yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio fel pêl-droed wleidyddol - mae Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at lwyddiant, ond yn methu â mynd i'r afael â phroblemau rheoli. Ar y llaw arall mae’r Ceidwadwyr yn gwneud addewidion afrealistig i gynyddu'r cyllid yn groes hollol i'r toriadau y maent yn ei wneud yn San Steffan. Yna mae Plaid Cymru yn addo  recriwtio mwy o feddygon pan na allwn lenwi’r swyddi presennol tra bod eu cynllun i greu Bwrdd Ysbytai Cymru gyfan yn creu unwaith eto'r math o gynnwrf strwythurol sydd wedi bod mor niweidiol yn y gorffennol - heb sôn am ei fod yn ôl pob tebyg yn golygu ysbytai Gogledd Cymru yn cael ei reoli o Dde Cymru!
 
"Bu gormod o ad-drefnu yn ein gwasanaeth iechyd dros y 15 mlynedd ddiwethaf. Yr hyn sydd ei angen yn awr ydi gweithio gyda staff ymroddedig ar y rheng flaen i wella'r ffordd y mae gwasanaethau unigol yn cael eu rhedeg. Mae rhywfaint o gynnydd yn cael ei wneud ond mae angen cyflymu'r broses fel bod amseroedd aros yn dechrau gostwng a bod cleifion newydd ddim yn cael eu gorfodi i aros mewn ambiwlansys y tu allan i Ysbyty Maelor Wrecsam am nad oes unrhyw wely ar eu cyfer.
 
"Y trydydd mater yr wyf am dynnu sylw ato ydi addysg. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi llwyddo i gael Llywodraeth Cymru i gytuno ar gynnydd sylweddol mewn cyllido plant sy'n cael prydau ysgol am ddim. Hefyd o ganlyniad i bwysau gan y Democratiaid Rhyddfrydol mae pobl ifanc 16-18 oed yn derbyn disgownt o draean ar eu holl deithiau ar y bws. Yn yr etholiad hwn, un o'n blaenoriaethau fydd capio maint dosbarthiadau ar 25. Plant yw ein dyfodol ac nid wyf yn credu y bydd unrhyw un yn dadlau â'r farn y dylai athrawon gael yr amser i addysgu pob plentyn yn iawn.
 
“Yr wyf yn edrych ymlaen at yr ymgyrch ac yn gobeithio cyfarfod cymaint o bobl ag y bo modd yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf i drafod y materion o gyflog AC, GIG Cymru a ffracio ynghyd ag unrhyw bethau eraill sy’n pryderu trigolion De Clwyd,"
 
"Yn gyn-arweinydd Cyngor Wrecsam rhwng 2005 a 2011 mae Aled Roberts yn adnabyddus fel
ymgyrchydd effeithiol sy'n cael pethau'n cael eu gwneud, "sylwadau lleol Dem Rhydd Cadeirydd Rob Walsh.
 
"Ers 2011 pan etholwyd ef yn aelod Rhanbarthol y Democratiaid Rhyddfrydol dros Ogledd Cymru, mae Aled wedi ymgyrchu yn ddiflino. Gyda chefnogaeth ymgyrchwyr lleol llwyddodd i ofalu fod y bws T3 sy'n cysylltu'r Wrecsam gydag Abermaw yn parhau i redeg..
 
  "Pan benderfynodd Llywodraeth Cymru beidio deuoli'r holl reilffordd rhwng Wrecsam a Chaer gwnaeth Aled ymgyrchu yn erbyn gadael allan y rhan rhwng Wrecsam a'r Orsedd - nododd y byddai hyn yn ei gwneud hi’n amhosibl creu trenau cymudwyr sy'n cysylltu Wrecsam gyda Manceinion a Lerpwl.
 
   "Mae Aled yn sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y rhan fwyaf o wleidyddion yng Ngogledd Cymru gyda'i wybodaeth, ei ddealltwriaeth a’i benderfyniad i ddod o hyd i atebion i broblemau. Yr wyf yn sicr, os caiff ei ethol, byddai'n gwneud newidiadau er lles pawb yn Ne Clwyd. "

Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled