Aled Roberts AC yn cefnogi ymgyrch dementia Cymru

Mae Aled Roberts wedi addo ei gefnogaeth i ymgyrch #45000reasons y Gymdeithas Alzheimer yng Nghynhadledd Wanwyn Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r ymgyrch, a lansiwyd y llynedd, yn galw ar yr holl bleidiau gwleidyddol i hybu cefnogaeth ar gyfer y 45,000 o bobl yn fras sy’n byw gyda dementia yng Nghymru. Mae llai na hanner y bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru wedi cael diagnosis ffurfiol, sy'n golygu nad yw llawer yn gallu manteisio ar gymorth a meddyginiaeth.

 

Meddai Sue Phelps, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Alzheimer yng Nghymru: "Mae ein gwaith ymchwil yn dangos bod gan 1 o bob 5 o bobl yng Nghymru aelod agos o'r teulu neu ffrind sydd â dementia. Dyma fater sy'n effeithio ar lawer o bobl ar draws Cymru.

 

"Mae pobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru yn llai tebygol o gael diagnosis, ac yn llai tebygol o gael gafael ar gymorth ar ôl diagnosis na'r rhai sy'n byw yng ngweddill y DU. Mae’n rhaid i hyn newid. Rydym am weithio gyda gwleidyddion a gweision sifil fel bod gan Gymru strategaeth a fydd yn gwella cyfraddau diagnosis ac yn sicrhau’r mynediad at wasanaethau lleol a’r gofal o ansawdd y mae pobl sy'n byw gyda dementia yn ei haeddu. Rydym yn falch o gael cefnogaeth Aled Roberts AC".

 

Dywedodd Aled Roberts AC: "Gwyddom nad yw’r rhai sydd hyd yn oed wedi cael diagnosis o ddementia mae’n debyg wedi derbyn y wybodaeth a'r cymorth sydd eu hangen arnynt er mwyn byw’n dda gyda dementia. Hoffwn weld Llywodraeth nesaf Cymru yn creu strategaeth gadarn ar gyfer dementia sy’n cael ei hariannu'n ddigonol, ac rwy’n falch o gefnogi’r ymgyrch hon.”

 

Fel rhan o'i hymgyrch #45000reasons, mae’r Gymdeithas Alzheimer yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i gyflawni Strategaeth Genedlaethol briodol ar gyfer Dementia sydd ag adnoddau digonol ac a fydd yn sicrhau gwelliannau yn y meysydd canlynol:

  • ·         Cyfraddau diagnosis dementia
  • ·         Ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddementia
  • ·         Hyfforddiant ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol
  • ·         Cymorth ar gyfer gofalwyr di-dâl
  • ·         Gofal ysbyty ar gyfer cleifion sydd â dementia

 

Gallwch ddysgu mwy am yr ymgyrch drwy fynd iwww.alzheimers.org.uk/45000reasons


Be the first to comment

Cefnogwch Aled yn 2016

Cefnogwch Aled yn 2016

Mae Aled Roberts yn arwain y frwydr yng Ngogledd Cymru. A wnei di ymuno? #BackAled