Aled

home_about_section_image.jpgCafodd Aled Roberts ei fagu yn Rhosllannerchrugog, yr hen bentref glofaol ar gyrion Wrecsam. Mae Rhos, fel y caiff ei alw’n lleol, yn enwog am fod yn gymuned gadarn, Gymraeg ei hiaith, ac mae Aled yn parhau’n aelod gweithgar ohoni, gan fyw dafliad carreg o gartref ei blentyndod. Mae’n dal i fod yn Ysgrifennydd Capel Ebeneser yn Rhos ac mae’n chwarae’r organ yno ers iddo fod yn 11 oed! Ym 1993 priododd â Llinos, sydd bellach yn Rheolwr Cyfathrebu a Dwyieithrwydd Corfforaethol yng Ngholeg Cambria, Wrecsam. Mae ganddynt ddau fab yn eu harddegau, sef Osian ac Ifan.

Derbyniodd ei addysg yn lleol a bu’n ddisgybl yn Ysgol y Ponciau, Ysgol y Grango ac Ysgol Rhiwabon cyn mynd ymlaen i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Ar ôl ennill ei gymhwyster proffesiynol i fod yn gyfreithiwr bu’n arfer ei grefft yng nghwmni Geoffrey Morris and Ashton yn Wrecsam gan arbenigo mewn cyfraith troseddau a theulu ac wedi hynny daeth yn bartner.

Rhoddodd y gorau i’w waith fel cyfreithiwr pan gafodd ei ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam yn 2005.

Mae Aled wedi chwarae rhan weithgar mewn gwleidyddiaeth ers 1985 pan gynhaliodd ymgyrch lwyddiannus i achub Sefydliad y Glowyr yn y Rhos (neu’r Stiwt, sef ei enw lleol) a oedd yn mynd a’i ben iddo – ar y pryd roedd y Cyngor, dan arweiniad Llafur, yn bwriadu ei ddymchwel! Erbyn hyn, mae’n gyfleuster cymunedol llwyddiannus iawn ac yn fan cyfarfod ar gyfer grwpiau lleol ac yn lleoliad ar gyfer sioeau teithiol a chyngherddau. Aled yw Ysgrifennydd y Stiwt ers 1987. Yn 2011, cyflawnodd Aled ail naid barasiwt ar gyfer y Stiwt a hynny 25 mlynedd ar ôl y naid gyntaf – gan awyrblymio y tro hwn yn hytrach na neidio. Mae Aled yn poeni y bydd rhywun yn gofyn iddo wneud un arall ymhen 25 mlynedd!

Yn 1991, etholwyd Aled i gynrychioli Ward Ponciau ar Gyngor Wrecsam, nes iddo roi’r gorau iddi cyn etholiadau lleol 2012. Gwasanaethodd fel Maer Wrecsam yn ystod y cyfnod 2003-04 ac fe’i hetholwyd yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam ym mis Mawrth 2005.

Aled oedd Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Dai rhwng 2005 a 2011, ac yn 2008 cafodd gyfrifoldeb ychwanegol pan gafodd ei bortffolio ei ymestyn i gynnwys yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Gwastraff. Mae’n gyn-Gadeirydd Cynllun Craff am Wastraff a bu hefyd yn aelod o Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Cyn cael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd Aled hefyd yn Gadeirydd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru a bu’n gwasanaethu fel cynrychiolydd Cymru ar Weithgor Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Cymdeithas Llywodraeth Leol y DU. Ym mis Tachwedd 2007 cafodd Aled ei enwi’n “Gynghorydd y Flwyddyn” yng Ngwobrau Gwleidydd y Flwyddyn ITV Cymru.

Yn etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai 2011, etholwyd Aled yn Aelod y Cynulliad dros Ogledd Cymru.